آقای مهندس مهدی کارنامه حقیقی

دکترا دانشگاه اصفهان

تحلیلگر و مشاور سرمایه­گذاری کارگزاری نهایت نگر

مشاور کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان

مدرس دانشگاه شیخ بهائی اصفهان