آقای دکتر ابوالفضل جنتی مشکانی

دکتری رشته اقتصاد از دانشگاه اصفهان

عضو کمسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازگانی

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

مدیریت پروژه های سرمایه‌گذاری تحقیق شرکت توسعه صنایع بهشهر