تعهدنامه شما بارگزاری شد

با تشکر از شما، تا 48 ساعت آینده از طرف راتین بورس با شما تماس برقرار خواهد شد