تعهد نامه استفاده شخصی از مجموعه آموزشی

از آنجا که این بسته آموزشی صرفا در یک رایانه ویندوزی و برای استفاده شما شخصی سازی خواهد شد، لطفا متن مقابل را بر روی برگه ای کاغذ نوشته و به همراه تصویر کارت ملی خود، به صورت مشخص شده آپلود نمایید. بدیهیست موسسه راتین بورس، از واگذاری اطلاعات شناسایی شما به غیر امتناع خواهد نمود.

صرفا اگر شماره شناسنامه شما با کد ملی تان متفاوت است، آن را در تعهدنامه قید نمایید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.